ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

slide into

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *slide into*, -slide into-

slide into ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
slide into (phrv.) ไถลเข้าไป See also: แล่นไถลเข้าไป Syn. slip into
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And then we all slide into the grave. So be it. I will be the first corpse.แล้วเราทุกคนเลื่อนเป็นหลุมฝังศพของ ดังนั้นไม่ว่าจะเป็น ฉันจะเป็นศพแรก
Michael's downward slide into this hellish abyss continues.ไมเคิลกำลังจมลึกลงไป ในความโหดร้ายที่เขาก่อขึ้น
I'll slide into an oven-fresh bun and I'm ready for your eating fun.ฉันจะเลื่อนลงไปในเตาอบขนมปังสดใหม่ ... และฉันพร้อมแล้วสำหรับความสนุกสนานในการกินของคุณ.

slide into ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
滑り入る[すべりいる, suberiiru] (v5r,vi) to slide into
滑り込む[すべりこむ, suberikomu] (v5m,vi) to slide into (base); to slip into (ditch)
罪に陥る[つみにおちいる, tsuminiochiiru] (exp,v5r) to slide into sin

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า slide into
Back to top