ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

slap on

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *slap on*, -slap on-

slap on ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
slap on (phrv.) สวมลวกๆ See also: ใส่ลวกๆ Syn. clap on, jam on, slam on
slap on (phrv.) ตี (บนส่วนของร่างกาย)
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตบหน้า (v.) slap one´s face
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They're gonna walk out of here without even a slap on the wrist.สองคนนั้นจะออกไปจากที่นี่ แค่ถูกตักเตือนเท่านั้น
They could probably kill me with one slap on the faceฉันว่าเธออาจจะฆ่าฉันได้ ด้วยการแค่ตบหน้าฉัน
What's going to happen when they get me back? A slap on the wrist?ถ้ากลับไปแล้วฉันจะเป็นไง สวมกุญแจมือมั้ย
A simple slap on the wrist, that's all.อะไรที่สิงตัวเธออยู่ตอนนี้
Getting your brother off with a slap on the wrist!ช่วยน้องชายด้วยการแค่ดีดนิ้ว!
She had to ditch the poodle skirt And slap on a cat suit.หล่อนโยนกระโปรงฟูๆทิ้ง แล้วมาใส่ชุดหนังรัดๆ
We're not holy enough. But I have a feeling a big, fat check might slap on a halo.เราไม่เคร่งศาสนาพอ แต่ฉันรู้สึกว่าเช็คใบใหญ่จะเปล่งรัศมีได้
We're out tonight. He could at least slap on a smile and try to have a good time.แต่ออกมาข้างนอก เขาน่าจะแฮปปี้บ้าง
I am going to slap on a patch of melatonin... and have a seven-star snooze.ฉันจะไปแปะแผ่นเมลาโตนิน และนอนเพื่อความงาม
They let him off with a slap on the wrist.พวกเขาปล่อยตัวเขาไป ทั้งๆ ที่มีความผิดติดตัว
But we can fix it so it's only a slap on the wrist,แต่เราแก้ไขมันได้ ดังนั้น คงเป็นแค่การลงโทษเล็กๆน้อยๆ
Now let's all slap on a happy face and pretend like this never happened.คราวนี้ทุกคนตบหน้าที่มีความสุขพร้อมกัน และก็ทำเป็นว่าเรื่องนี้ไม่เคยเกิดขึ้น

slap on ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
耳光[ěr guāng, ㄦˇ ㄍㄨㄤ, 耳光] slap on the face

slap on ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
にこぽん[, nikopon] (n) (1) backslapping; a smile and a tap on the shoulder; (2) backslapper; someone who smiles and gives you a slap on the shoulder; someone who wins people over
ぼってり[, botteri] (adj-f) (1) fleshy; plump; chubby; corpulent; (vs) (2) to apply thickly; to slap on; to coat with something thick

slap on ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ตบเข่า[v. exp.] (top khao) EN: slap one's knee FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า slap on
Back to top