ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

slanderous

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *slanderous*, -slanderous-

slanderous ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
slanderous (adj.) ใส่ร้าย Syn. defamatory

slanderous ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
闲言碎语[xián yán suì yǔ, ㄒㄧㄢˊ ㄧㄢˊ ㄙㄨㄟˋ ㄩˇ, 闲言碎语 / 閑言碎語] idle gossip; irrelevant nonsense; slanderous rumor

slanderous ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
悪し様に[あしざまに, ashizamani] (adv) unfavorably; unfavourably; slanderously

slanderous ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หมิ่นประมาท[adj.] (minpramāt) EN: difamatory ; slanderous ; libellous FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า slanderous
Back to top