ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

slam on

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *slam on*, -slam on-

slam on ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
slam on (phrv.) รีบสวมใส่ See also: รีบใส่ Syn. clap on, jam on, slap on
slam on (phrv.) รีบเหยียบ See also: รีบกดบางอย่าง Syn. clap on, jam on, slap on
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Now there's no drafts in room, there's no windows that could have caused it to slam on its own.โดยไม่มีลม ไม่ได้เปิดหน้าต่าง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า slam on
Back to top