ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

slacken off

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *slacken off*, -slacken off-

slacken off ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
slacken off (phrv.) คลายออก Syn. slack away, slack off
slacken off (phrv.) ขี้เกียจ See also: ไม่กระตือรือร้น, ซังกะตาย Syn. ease off, ease up

slacken off ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
懈气[xiè qì, ㄒㄧㄝˋ ㄑㄧˋ, 懈气 / 懈氣] to slacken off; to take it easy

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า slacken off
Back to top