ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

skin through

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *skin through*, -skin through-

skin through ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
skin through (phrv.) ลอกออก See also: ขูดออก Syn. scrape therough, squeak through, squeeze through

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า skin through
Back to top