ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

skim through

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *skim through*, -skim through-

skim through ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
skim through (phrv.) มองผ่านๆ See also: ดูคร่าวๆ Syn. skim over, skip through

skim through ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อ่านข้าม ๆ[v. exp.] (ān khām-khā) EN: skim through FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า skim through
Back to top