ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

skim over

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *skim over*, -skim over-

skim over ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
skim over (phrv.) แล่นบนผิวของ See also: ลื่นไถลบน
skim over (phrv.) มองผ่านๆ See also: ดูคร่าวๆ Syn. skim through, skip through

skim over ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
水面を掠める[すいめんをかすめる, suimenwokasumeru] (exp,v1) to skim over the water

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า skim over
Back to top