ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

skid up

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *skid up*, -skid up-

skid up ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
skid up (phrv.) เลื่อนไถล See also: แล่นไถล, ปีนป่ายได้ง่ายและเร็ว Syn. shin up Ops. shin down

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า skid up
Back to top