ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

sit for

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *sit for*, -sit for-

sit for ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
sit for (phrv.) นั่งวางท่า (เพื่อให้วาดรูป, ถ่ายรูปฯลฯ) See also: วางท่า Syn. pose for
sit for (phrv.) เข้าสอบ See also: เข้าแข่ง
sit for (phrv.) เป็นตัวแทนในสภา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I know it already. I used to sit for the Defeos.ฉันรู็จักที่นี้ดี / ฉันเคยดูแลลูกของพวก เดฟิโอ
I'd like to sit for a bit.แล้วขอนั่งพักหน่อยได้ใหมครับ
When I said I wanted to sit for the exams,เมื่อฉันบอกว่าจะเข้าสอบ
You'd sit for an hour.นายจะนั่งอยู่ที่นั่นสักชั่วโมง
So as of this minute, we sit for no more depositions.โดยกองกำลังของพวกเราเท่านั้น ณ เวลานี้ เราจะไม่ยอม ให้ใครมาล้มล้างเราได้
I gotta let it sit for a day or two.ต้องทิ้งไว้สัก 1-2 วัน
I can't sit for too long. I get restless.ฉันนั่งนานไม่ได้หรอก ฉันอยู่ไม่สุข
Can I just sit for 10 seconds and not get hit on?ผมแค่จะบอกให้คุณรู้ ว่ากระเป๋าของคุณหล่น ขอโทษที ฉันคิดว่า...
And then she said she wanted to sit for a moment and gather her thoughts.และต่อมาเธอบอกว่าเธออยาก จะนั่งสักพัก และรวบรวมความคิด
Now I'm just going to sit for a while and focus on how unacceptable today was.ผมจะนั่งอยู่ที่นี่ซักพัก แล้วคิดถึงเรื่องที่รับไม่ได้ในวันนี้
Mich, maybe you need to sit for a minute.มิช บางทีเธอควรจะ นั่งพักสักหน่อยนะ
He could sit for hours and watch the bobber that wouldn't even twitch.เขาสามารถนั่งเป็นชั่วโมง ๆ และเฝ้ามองทุ่นตกปลา ที่ไม่แม้แต่จะกระตุก

sit for ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
試験を受ける[しけんをうける, shikenwoukeru] (exp,v1) to sit for an examination
回礼[かいれい, kairei] (n,vs) (1) going from door to door greeting relatives and friends; (2) complimentary visit for the New Year
無駄足;むだ足[むだあし, mudaashi] (n,vs) visit for no reason; go on fool's errand

sit for ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
สอบไล่[v.] (søplai) EN: take a final examination ; sit for an examination ; examine FR: interroger ; examiner ; passer un examen

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า sit for
Back to top