ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

sit by

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *sit by*, -sit by-

sit by ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
sit by (phrv.) ทำอะไรไม่ได้ See also: ล้มเหลวในการทำสิ่งที่ตั้งใจ Syn. sit back
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
นิ่งดูดาย (v.) sit by See also: be still, be silent, be indifferent Syn. เพิกเฉย Ops. กระตือรือร้น, เอาใจใส่
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We're not going to sit by and be spectators to a Communist takeover in this country!{\cHFFFFFF}เราไม่ได้ไปนั่งและผู้ชม การปฏิวัติของพรรคคอมมิวนิสต์ในประเทศนี้!
Sir Ludo, canst thou sit by and howl when yon maiden needs our help?เซอร์ ลูโด อย่านั่งแล้วเอาแต่โหยหวนสิ ท่านหญิงของท่านต้องการความช่วยเหลือนะ
It's not about who can sit by his side the longest.มันไม่ใช่ว่า ใครจะนั่งเฝ้า เขาได้นานกว่ากัน
Come sit by me, Colins.มานั่งข้าง ๆ ฉันสิ คอลินส์
Come here with me, and sit by your father's side.มานี่สิจ๊ะ มานั่งข้างๆ เสด็จพ่อของเจ้า
Still,she spent that friday morning grating cheese... and greasing a pan... and laying in macaroni because her eldest daughter was sick, and stella could no longer sit by and do nothing.แต่เธอก็ทำมันในวันศุกร์ ขูดชีสในตอนเช้า... ทาเคลือบจาน วางมักกะโรนีลงไป
If that is what he is planning, then I will no longer sit by and wait.ถ้านี้เป็นแผนที่พระองค์วาน แล้วเรานั่งรอคอยอยู่อย่างนี้เหรอ
If not, I'll sit by your side.หน้าเธอมันใหญ่ไปนิดนึง.
You will be dead if you sit by my side.นี่คุณจะใช้อุบายอะไรหลอกล่ออีกล่ะ ?
Come, sit by me.มาสิ นั่งข้างๆ ฉันนี่
It would be nice to sit by my river again.มันคงจะดีถ้าได้นั่งริมฝั่งแม่น้ำของฉันอีก
Some people are born to sit by a river.บางคนเกิดมาเพื่อจะนั่งอยู่ริมแม่น้ำ

sit by ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
台臨[たいりん, tairin] (n) visit by the empress or the crown prince
親臨[しんりん, shinrin] (n,vs) visit by an emperor or noble

sit by ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เฉย[v.] (choēi) EN: be still ; be indifferent ; be silent ; keep one's peace ; be apathetic ; be unconcerned ; keep one's peace ; be indifferent ; sit by FR: demeurer impassible ; rester sans rien faire
เพิกเฉย[v.] (phoēkchoēi) EN: ignore ; pay no heed ; be inattentive ; pay no attention (to) ; pay no interest (in) ; remain inactive ; be negligent ; be indifferent ; set aside ; turn a deaf ear ; sit by ; be unresponsive (to) FR: négliger ; ignorer ; délaisser ; abandonner ; être indifférent ; ne pas prêter attention ; marquer son indifférence

sit by ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Heim {n}; Platz an einer Feuerstelle | am Kamin sitzenfireside | to sit by the fireside

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า sit by
Back to top