ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

sit back

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *sit back*, -sit back-

sit back ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
sit back (phrv.) นั่งถอยหลังไป See also: นั่งพิง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Maybe I like to just sit back and get other people to reveal themselves.บางทีฉันอาจจะชอบนั่งดู คนอื่นเปิดเผยตัวตนออกมา
I will not sit back and watch my only son become a cock sucker!ฉันจะไม่ยอมนั่งดูลูกชายตัวเองเป็นนักดูดนกเขาหรอก
It's okay now. Sit back down.ตอนนี้ มันโอเค นั่งลง
Don't worry about a thing. Just sit back and watch the show.ไม่ต้องห่วงหรอกน่า แค่นั่งเฉย ๆ แล้วดูไปเหอะ
Well, i'm not gonna sit back and let this happen, clark.ดี ฉันไม่สามารถนั่งเฉยๆแล้วปล่อยให้มันเกิดขึ้นได้หรอก เคริกด์
Professor, i can't just sit back and watch anymore.อาจาร ผมไม่สามารถอยู่นิ่งเฉยได้อีก
Well, regardless, you cant just sit back and hope nothin' is going on. You gotta take action.อย่านิ่งนอนใจ เธอต้องสวมบทเจ๊ลุย
Okay, Troy, sit back down.เอาล่ะ ทรอยนั่งพิงหลัง
NO-- why else didi i get these powers if iam not suppoesed to help we are already on one stupid mission you donot need another i didnot do anything when those poker men died i cannot just sit back and do nothing againฉันสามารถกลับไป ไม่ ฉันจะมีความสามารถพิเศษทำไม ถ้าฉันไม่ช่วย
I'm Not Gonna Sit Back And Watch You Spin Out Of Control.ฉันไม่ยอมปล่อยให้คุณคลั่ง โดยไม่ทำไรหรอกนะ
You can sit back and relax.นายนั้งพักไปก่อนเถอะ
It's not a short board, sit back on it.กระดานไม่ได้สั้นนะ นั่งไปเลยบนนั้น

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า sit back
Back to top