ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

signal to

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *signal to*, -signal to-

signal to ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
signal to (phrv.) โบกมือให้สัญญาณ Syn. motion to
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Kwen Sai and MacWhite... have given you the signal to lead your people... in a crusade to real independence.{\cHFFFFFF}Kwen Sai and MacWhite... {\cHFFFFFF}have given you the signal to lead your people... {\cHFFFFFF}in a crusade to real independence.
Discovery's mission to Jupiter was in the advanced planning stages when the first monolith was found on the moon and sent its signal to Jupiter.ภารกิจดิสคัเฟอรีของดาว พฤหัสบดีอยู่แล้ว ในขั้นตอนการวางแผนขั้นสูง เมื่อ เสาหินขนาดเล็กเป็นครั้งแรกที่ พบใน
I changed the waves of the signal to a create visible image.ผมเปลี่ยนคลื่นสัญญาณดูเพื่อให้มองเห็นเป็นภาพ
Dex tracked the signal to here, this valley north of Karakal.เด๊กซ์ติดตามสัญญาณมาถึงตรงนี้ ช่องหุบเขาทางเหนือของคาราคัล
We've tracked a radio signal to Nepal in search of Dr. Totenkopf.เราติดตามสัญญาณวิทยุมาจนถึงเนปาล เพื่อค้นหาตัว ดร.โทเทนค๊อฟท์
Get the Generals together, and make them signal to retrieve the soldiers from each garrison.พาท่านนายพลมา แล้วเรียกกำลังเสริมจากเมืองอื่นมาด้วย
Then you press the star key, and it should send the signal to set off the detonator.แล้วคุณก็กดปุ่ม * มันจะส่งสัญญาณไปปิดตัวจุดระเบิด
If they transmit that signal to Connexus via satellites...ถ้าพวกมันส่งสัญญาณไปคอนเน็กซัสผ่านดาวเทียม...
I'll give a signal to prepare you, so watch carefully.ฉันจะให้สัญญาณในการเตรียมตัว ดูให้ดีๆหล่ะ
Closing our embassy sends a signal to the world...การปิดสถานทูตของเรา เท่ากับเป็นสัญญาณบอกให้ทั่วโลกรู้
I followed the signal to go here, and when I came to you.ฉันตามสัญญาณมาถึงที่นี่ แล้วก็มาเจอนายนี่แหละ
Sent an arming signal to the car bombs when they went through the gate.ส่งสัญญาณเตรียมพร้อมให้กับระเบิดรถยนต์ เมื่อพวกเขาเดินผ่านประตู หน่วยรักษาความปลอดภัยบอกว่า

signal to ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
一番太鼓[いちばんだいこ, ichibandaiko] (n) beating of a drum as a signal to announce the opening (beginning) of an event (theatrical performance, festival, etc.)
信号対雑音比[しんごうたいざつおんひ, shingoutaizatsuonhi] (n) {comp} SNR; signal to noise ratio
信号塔[しんごうとう, shingoutou] (n) signal tower
Japanese-English: COMDICT Dictionary
信号対雑音比[しんごうたいざつおんひ, shingoutaizatsuonhi] SNR, signal to noise ratio

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า signal to
Back to top