ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

sift out

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *sift out*, -sift out-

sift out ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
sift out (phrv.) ร่อนแยก (ออกจากกลุ่ม) See also: แยกจากกลุ่ม Syn. separate out, sort out
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He created an error-correcting mechanism, a systematic and relentless way to sift out misconceptions in our thinking.อย่างเป็นระบบและอย่างไม่หยุดยั้ง ที่จะลอดออกความเข้าใจผิด ในความคิดของเรา

sift out ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ふるい落とす;篩い落とす;ふるい落す;篩い落す[ふるいおとす, furuiotosu] (v5s) to sift out; to screen or eliminate (candidates)

sift out ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คัดออก[v. exp.] (khat øk) EN: sort out ; separate ; weed out ; sift out ; reject ; strike off ; cull ; drop ; expunge FR: exclure ; éliminer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า sift out
Back to top