ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

side by side

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *side by side*, -side by side-

side by side ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
side by side (idm.) เคียงข้างกัน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คลอ (adv.) side by side See also: together, alongside, by the side
หน้ากระดาน (adj.) side by side See also: abreast
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
For 30 years he worked side by side with those men, sweeping and carrying garbage.30 ปี ที่เขาทำงานเคียงข้างพวกนั้น กวาดเก็บขยะ
I work side by side with my wonderful son H.W. I think one or two of you might have met him already.ผมทำงานเคียงคู่กับ ลูกชายแสนดีของผม เอช ดับยู พวกคุณบางคนคงเคยพบเขาแล้ว
Simplejoy of walking side by side with your buddy out in the fresh air... throwin'a stick.ความสุขเรียบง่ายของการเดินเคียงข้างกัน กับคู่หูของคุณในวันที่อากาศสดชื่น โยนไม้ให้คาบ
It is said, master and student, walk their path side by side to share their destiny until the paths go separate ways.ว่ากันว่า อาจารย์กับศิษย์ เดินร่วมทางเดียวกัน เพื่อร่วมอุดมการณ์เดียวกัน จนกว่าจะถึงทางแยก
I forgive him, so you can stand guard side by side until morning.ฉันยกโทษให้.. พวกนายเตรียมยืนเฝ้าจนเช้าได้เลย..
Seeing them standing side by side like this, aren't they a well-matched couple?ดูพวกเขาสิ ดูเหมาะสมกันมากใช่ไหมคะ?
Her only side by side enhancements.ทำแค่ฟันเท่านั้นหรอก
We had a window in the back of our house with a ledge and they would put their mirrors side by side and put out their makeup.เรามีชั้นวางเป็นแนวตรงหน้าต่าง ด้านหลังของบ้าน... ...และพวกท่านจะวางกระจกเงา วางเรียงต่อๆกันแล้วทิ้งของแต่งหน้าไว้ข้างนอกนั่น
And for two hours we steed side by side at the Scouse end and we watched the match.และเพียงแค่ 2 ชั่วโมง เราก็มายืนเบียดกัน บนอัฒจันทร์ฝั่งสเกาซ์ ดูเกมด้วยกัน
This Guan and everyone follows different leaders, we never fought side by side as brothersข้า และพวกเจ้า มีนายต่างกัน เราไม่เคยรบเคียงบ่าเคียงไหล่กันมาก่อน
The siege of Pyke. We fought side by side one afternoon.ตอนล้อมไพร์ค เราสุ้เคียงบ่าเคียงไหล่ครั้งหนึ่งตอนช่วงบ่าย
In 2010, Boulder's time lords took two ion clocks side by side in perfect synchronization, then moved one of the clocks up 12 inches.ในปี 2010, โบลเดอของขุนนางเวลา ใช้เวลาสองนาฬิกาไอออนด้านข้าง ในการประสานที่สมบูรณ์แบบ จากนั้นก็ย้ายหนึ่งของนาฬิกาขึ้น 12 นิ้ว

side by side ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
并肩[bìng jiān, ㄅㄧㄥˋ ㄐㄧㄢ, 并肩 / 並肩] alongside; shoulder to shoulder; side by side; abreast
并立[bìng lì, ㄅㄧㄥˋ ㄌㄧˋ, 并立 / 並立] exist side by side; exist simultaneously
并排[bìng pái, ㄅㄧㄥˋ ㄆㄞˊ, 并排 / 並排] side by side; abreast
并列[bìng liè, ㄅㄧㄥˋ ㄌㄧㄝˋ, 并列 / 並列] stand side by side; be juxtaposed

side by side ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
併置;並置[へいち, heichi] (n,vs) juxtaposition; placing side by side
対訳[たいやく, taiyaku] (n,vs) original text with its translation printed side by side or on opposite page
脱ぎ揃える[ぬぎそろえる, nugisoroeru] (v1) to take off something (e.g. a pair of shoes) and leave them neatly aligned side by side
併記[へいき, heiki] (n,vs,adj-no) writing side by side; (P)
隣り合う(P);隣合う(io)(P)[となりあう, tonariau] (v5u,vi) to adjoin each other; to sit side by side; (P)

side by side ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขนานลี่[n.] (khanānlī) EN: paralleling boats ; boats that sail side by side FR:
เคียง[adv.] (khīeng) EN: closely ; near ; adjacently ; side by side ; next to FR: côte à côte
เคียงข้าง[X] (khīeng khān) EN: side by side ; together ; beside ; abreast ; next to FR: côte à côte
เคียงคู่[X] (khīengkhū) EN: side by side ; together ; in tandem FR:
หน้ากระดาน[adv.] (nākradān) EN: side by side FR:
ทาบ[v.] (thāp) EN: bring against ; lay flat against ; lay side by side ; put alongside ; put on top of ; place on top of ; lay on top of ; overlay FR: accoler ; juxtaposer ; appliquer sur

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า side by side
Back to top