ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

shut in

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *shut in*, -shut in-

shut in ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
shut in (phrv.) ขังไว้ใน See also: คุมขังใน
shut in (phrv.) ทำให้ติดอยู่ใน (มักเป็นประตู) Syn. close on, shut on
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You're shut in here like goddam livestock.หลานถูกขังในนี้ เหมือนกับพวกสัตว์เลี้ยงเลย
They seal shut in just under an hour.พวกเขาปิดทาง ภายในเวลาไม่ถึงชั่วโมง
You know, actually, you might want... tojust keep the bathroom door shut in general.จริงๆแล้ว บางที -เธออาจจะอยาก.. ปิดประตูห้องน้ำ โดยทั่วไปแล้ว
To call out to him, even if the door was shut in his face.ให้ตะโกนเรียกนาโอกิ ต่อให้โดนปิดประตูใส่หน้าก็ช่าง
A whole afternoon getting doors shut in my face.ทั้งบ่้ายเลย มีแต่คนปิดประตูใส่หน้าชั้น
I know a little of what that`s like, to have every door shut in your face.ฉันพอจะเข้าใจความรู้สึกนั้น
That car we found was left across from the container yards, and some of those containers were green, and I'll bet you it would be pretty damn dark in there if you got shut in one.เราเจอรถถูกทิ้งไว้ ตรงข้ามกับลานคอนแทนเนอร์ และบางตู้คอนแทนเนอร์ก็เป็นสีเขียว และฉันคิดว่าตรงนั้นมันค่อนข้างจะมืด
Then again, since my folks are a couple of paranoid shut ins like meอีกครั้ง เนื่องจากพ่อแม่ผมค่อนข้างจะหวาดระแวงเหมือนผม
Dominica has been shut inside the chamber without light or sound, alone with her thoughts...ในการผลิตความรู้สึกที่ เกี่ยวกับความต้องการ
No one actually got sick until after we were shut inside this cavern.กักขังคนน่าสงสารไว้ข้างล่างนี่

shut in ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[mēn, ㄇㄣ, 闷 / 悶] stuffy; shut indoors; to smother; to cover tightly

shut in ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
取り籠める;取籠める[とりこめる, torikomeru] (v1) to shut in; to confine; to surround
封じ込める[ふうじこめる, fuujikomeru] (v1,vt) to shut in; to confine; to contain
締め込む[しめこむ, shimekomu] (v5m,vt) to shut in; to lock in

shut in ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เก็บเนื้อเก็บตัว[v.] (kepneūakept) EN: introvert ; confine ; be withdrawn ; be shut in ; isolate ; isolate oneself ; avoid society ; shun society ; be unsocial FR: s'enfermer ; se cloîtrer ; s'isoler
เก็บตัว[v.] (keptūa) EN: introvert ; confine ; be withdrawn ; be shut in ; isolate ; isolate oneself ; avoid society ; shun society ; be unsocial ; live a very secluded life FR: s'enfermer ; se cloîtrer ; s'isoler
ขัง[v.] (khang) EN: hold ; confine ; detain ; shut up ; shut in ; imprison ; incarcerate ; cage ; lock up FR: enfermer ; incarcérer ; confiner ; détenir

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า shut in
Back to top