ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

shout out

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *shout out*, -shout out-

shout out ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
shout out (phrv.) ตะโกนออกมา See also: ส่งเสียงร้องเรียก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Let's see how many times I can shout out about your little hole in there before I bleed out, huh?มาดูว่าฉันจะแหกปากเรื่องรูนั่น ได้กี่ครั้งก่อนที่เลือดจะหมดตัว
Concentrate. Shout out everything you see about them.มีสมาธิบอกพ่อทุกอย่างที่ลูกเห็นพูดเบาๆ
Smile and shout out to the worldเพื่อนของฉัน ยู มิน อย่าร้องไห้นะ
Now, everybody, shout out your name.ตอนนี้ทุกคน ตะโกนชื่อของคุณ.
Yo! Shout out to T.I. in the house. What's up, soldier?โย่ ขอเสียงให้ทีไอกันหน่อย ว่าไง ทหาร ว่าไง เคล เอาละ
Shout out everything you see about them. Hair color, eye color, tall, short, scars.ค่อยๆเล่าเกี่ยวกับทุกๆอย่างที่ลูกเห็นเบาๆ สีผม สีตา ส่วนสูง เตี้ย แผลเป็น
Well, I'll shout out, "I don't mean you no harm.งั้นผมจะตะโกนว่า ผมไม่มีเจตนาร้าย ผมแค่...

shout out ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
吆五喝六[yāo wǔ hè liù, ㄧㄠ ˇ ㄏㄜˋ ㄌㄧㄡˋ, 吆五喝六] lit. to shout out hoping for fives and sixes when gambling with dice; a hubbub of gambling

shout out ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กู่[v.] (kū) EN: call out ; shout out ; holler (Am.) FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า shout out
Back to top