ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

shout at

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *shout at*, -shout at-

shout at ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
shout at (phrv.) ตะโกนใส่ Syn. roar at
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Even if you can shout at me or something.แม้ว่าเจ๊จะต่อว่าผมหรือทำอะไรก็ตาม
'When you landed, I reckoned I could catch up with you on the land without having to shout at you.ตอนเธอลงจอด ฉันนึกได้ว่าต้องตามไปสมทบเธอ ที่พื้นดินโดยไม่ต้องตะโกนบอกเธอ แต่พอฉันมองเห็นบ้านหลังนั้น
Lester, before you shout at me, I'm really sorry.เลสเตอร์ ก่อนคุณตะคอกผม ผมเสียใจจริงๆ
You can shout at me if you want to.ถ้าเธอโกรธฉัน ก็ลงที่ฉันสิ
Dae-woong will shout at me for being mean to her.ถ้าแทอุงรู้ว่าฉันขู่ยัยนั่น เค้าต้องโกรธฉันแน่ๆ
Coach Sylvester's gonna shout at ya.โค้ชซิลเวสเตอร์ มีเรื่องจะแจ้งให้ทราบ ย่า.
Do I get any thanks? No. All he ever does is shout at me.แล้วเคยได้คำขอบคุณไหม ไม่ ทั้งหมดที่เขาก็คือตะโกนใส่ข้า
I think you scared him. You can't shout at Brick.ฉันคิดว่าคุณกลัวเขา คุณไม่สามารถร้องที่อิฐ
You know how you shout at him because it always flies off into the crowd?คุณรู้ว่าคุณร้องที่เขาเพราะมันก็บินไปในฝูงชนหรือไม่

shout at ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
怒鳴り付ける;怒鳴りつける;呶鳴り付ける[どなりつける, donaritsukeru] (v1,vt) to shout at
どやす[, doyasu] (v5s) (1) to shout at; (2) (arch) to hit; to beat

shout at ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ตะคอก[v.] (takhøk) EN: shout at (s.o.) : yell at (s.o.) ; bawl ; raise one's voice ; shout menacingly FR: vociférer (vx) ; déclamer contre (litt.)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า shout at
Back to top