ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

shoulder straps

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *shoulder straps*, -shoulder straps-

shoulder straps ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
shoulder straps (n.) สายเอี๊ยมดึงกางเกง See also: สายยืดสำหรับดึงกางเกง Syn. braces

shoulder straps ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
背負子[しょいこ, shoiko] (n) (arch) wooden rack with shoulder straps for carrying loads on one's back

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า shoulder straps
Back to top