ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

short ton

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *short ton*, -short ton-

short ton ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
short ton (n.) น้ำหนักหนึ่งตัน (2000 ปอนด์)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm sorry for any delay, but we're a little short tonight.ขอโทษที่บริการช้า แต่คืนนี้พนักงานไม่พอเลย

short ton ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ショートトン[, sho-toton] (n) short ton
米トン;米噸(ateji)[べいトン, bei ton] (n) short ton

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า short ton
Back to top