ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

shoot upwards

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *shoot upwards*, -shoot upwards-

shoot upwards ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ทะลึ่งพรวด[v. exp.] (thaleung ph) EN: rise suddenly ; soar ; shoot upwards ; spring up ; shoot up (fast) FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า shoot upwards
Back to top