ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

shin up

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *shin up*, -shin up-

shin up ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
shin up (phrv.) ปีนป่ายขึ้นไป Syn. skin up Ops. shin down
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We're looking for a killer who can climb, who can shin up a rope.เรากำลังตามหาตัวฆาตกร ที่สามารถปีนตึกได้... เกาะเชือกได้

shin up ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
伝って登る[つたってのぼる, tsutattenoboru] (v5r) to shin up; to climb up

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า shin up
Back to top