ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

shin down

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *shin down*, -shin down-

shin down ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
shin down (phrv.) ปีนป่ายลง Syn. skin down Ops. shin up, skid up

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า shin down
Back to top