ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

shelter from

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *shelter from*, -shelter from-

shelter from ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
shelter from (phrv.) หลบจาก See also: ซ่อนจาก, ปกป้องจาก Syn. protect against
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
* "come in," she said, "i'll give you shelter from the storm." ** come in, She said, "i'll give you shelter from the storm." *
* "come in," she said, "i'll give you shelter from the storm." ** come in,She said, "i'll give you shelter from the storm." *
Shelter from the storm" ¶# Shelter from the storm" #
Abbot Marcus. We seek shelter from the storm.พวกเราเพียง ต้องการหาที่หลบฝน
Thanks for giving me shelter from the storm.ขอบคุณที่ให้ฉันไปพักด้วยนะ ตอนพายุหิมะ
No, he was at a homeless shelter from 7:00 p.m. to 6:00 a.m. couldn't have done it.ไม่หรอก เขาอยู่ที่ศูนย์พักพิงของคนไร้บ้าน ตั้งแต่หนึ่งทุ่มจนถึงหกโมงเช้า ไม่มีทางทำได้แน่
Then one night... an unexpected intruder arrived at the castle... seeking shelter from the bitter storm.แต่แล้วคืนหนึ่ง หญิงชราคนหนึ่งมาถึงปราสาท เพื่อขอที่พักหลบลมหนาว
I'm just a traveler... seeking shelter from the storm.ผมแค่ผ่านมา... อยากหาที่พักหลบลมหนาว
Bob Dylan "Shelter From the Storm""Shelter From the Storm"

shelter from ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
雨宿り[あまやどり, amayadori] (n,vs) taking shelter from rain; (P)
雨避け;雨除け;雨よけ[あまよけ, amayoke] (n) tarpaulin; shelter from rain; covering against rain

shelter from ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กำบังฝน[v. exp.] (kambang fon) EN: shelter from the rain ; keep off the rain FR: protéger de la pluie
กำบังลม[v. exp.] (kambang lom) EN: keep off the wind ; shelter from the wind FR: abriter du vent
หลบฝน[v. exp.] (lop fon) EN: shelter from the rain FR: s'abriter de la pluie ; fuir la pluie

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า shelter from
Back to top