ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

share out

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *share out*, -share out-

share out ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
share out (phrv.) แบ่งออก Syn. divide out

share out ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แบ่งปัน[v.] (baengpan) EN: share ; portion out ; distribute ; allot ; apportion ; parcel out ; share out ; divide FR: partager ; répartir
แบ่งปัน[v.] (baengpan) EN: portion out ; distribute ; allot ; apportion ; parcel out ; share out ; divide FR:
แบ่งสรร[v.] (baengsan) EN: portion out ; distribute ; allot ; apportion ; parcel out ; share out ; divide FR:
แจก[v.] (jaēk) EN: separate ; divide ; apportion ; allot ; share out ; assign ; classify ; sort FR: partager ; répartir ; assigner ; allouer ; classer
แจกงานให้เท่ากัน[v. exp.] (jaēk ngān h) EN: share out the work FR:
ถัว[v.] (thūa) EN: take the mean ; take the average ; divide equally ; share out equally ; average FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า share out
Back to top