ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

sexual passion

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *sexual passion*, -sexual passion-

sexual passion ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
หวาม (v.) have one´s sexual passions aroused Syn. เสียวซ่าน, วาบหวาม, ซาบซ่าน

sexual passion ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
色気[いろけ, iroke] (n) (1) colouring; coloring; shade of colour; shade of color; (2) interest in the opposite sex; sex appeal; sensuality; seductiveness; glamor; glamour; sexual passion; (3) romance; poetry; charm; (4) desire; interest; inclination; ambition; (P)

sexual passion ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กำหนัด[n.] (kamnat) EN: lust ; sexual desire ; passion ; voluptuousness ; erotic feeling ; sexual passion FR: désir sexuel [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า sexual passion
Back to top