ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

settle on

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *settle on*, -settle on-

settle on ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
settle on (phrv.) เกาะ (แน่น) บน See also: ลงจอดสนิท, เกาะติดบน Syn. settle upon
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
หมายตา (v.) settle on See also: have a liking for Syn. หมายมั่น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"There will be some little money, even when all his debts are discharged, to settle on my niece.""เขายังมีเงินอยู่จำนวนนึงและหนี้ทั้งหมดของเขา ได้รับการชำระแล้วเพื่อตั้งตัวอยู่กับหลานของฉัน"
So I decided to settle on calling him daddy.ฉันก็เลยเรียกเค้าว่า แดดดี้ เลย
We didn't settle on a price.เรายังไม่ได้ตกลงราคากัน
Should take a short time to settle on the broad strokes.จะรวบรัดให้สั้นและตรงประเด็นที่สุด
I've decided to publish, and as I have yet to settle on a subject I must read widely.หนูตัดสินใจจะตีพิมพฺ์ค่ะ เพียงแต่ยังไม่ได้ตั้งชื่อหนังสือ หนูต้องอ่านหนังสือให้มากๆ กว่านี้
Let's settle on an even 15.งั้นหยวนๆกันที่ 15 % ค่าฟอกเงิน
Then let's settle on this day to shoot the posters.งั้นเอาวันนี้เป็นวันถ่ายโปสเตอร์แล้วกัน
Can't really settle on a theme, can he?เขาคงตัดสินใจเลือกแนวไม่ถูก
You're willing to settle on this.คุณตั้งใจจะไปถึงจุดนี้
I wouldn't have chipped my tooth, which sent me to the dentist's office, where I learned the girl that put the squirty thing in my mouth is well paid and gets to wear comfy shoes all day... which led me to finally settle on my new career--ฟันฉันก็อาจจะไม่บิ่น ซึ่งทำให้ฉันต้องไปหาหมอฟันที่คลีนิค ซึ่งทำให้ฉันรู้ว่า
Well, I'm digging through the Greytrade files, and I settle on this one:ผมกำลังควานหาแฟ้มข้อมูลของเกรย์เทรดนะ และผมก็เจอการซื้อขายลิตเทิ้ลสตาร์
♪ Shadows settle on the place that you left ♪# เงามืดได้ก่อตัวในที่ๆคุณจากมา #

settle on ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
初冠雪[はつかんせつ, hatsukansetsu] (n) first snow to settle on a mountain
みこしを据える;御輿を据える[みこしをすえる, mikoshiwosueru] (exp,v1) to ensconce oneself (e.g. in a chair); to settle oneself down; to plant oneself
勘定を払う[かんじょうをはらう, kanjouwoharau] (exp,v5u) to settle one's account; to pay a bill
腰を据える[こしをすえる, koshiwosueru] (exp,v1) to settle oneself (in a place)

settle on ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ตอม[v.] (tøm) EN: beset ; plague ; swarm on/over/around ; settle on FR:
ใช้หนี้[v. exp.] (chai nī) EN: settle one's debts ; discharge a debt FR: rembourser sa dette
เคลียร์หนี้[v. exp.] (khlīa nī) EN: settle one's debts FR: effacer une dette ; éponger une dette

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า settle on
Back to top