ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

set out

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *set out*, -set out-

set out ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
set out (phrv.) เริ่มออกเดินทาง See also: เริ่มเดินทาง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It was almost noon as we set out to find the body of a dead kid named Ray Brower.จวนจะเที่ยงที่เราออกไปค้นหา ร่างของเด็กที่ตายชื่อเรย์ บราวเวอร์
Ah, they set out across the desert this afternoon.อ้า, พวกมันวางแผนจะข้ามทะเลทรายในบ่ายวันนี้
Without any effort may they accomplish whatever they set out to do.อย่าต้องลำบาก ในภารกิจใดๆ
We did what we set out to do.เราทำตามที่ถูกหมอบหมายเเล้ว
Eight there are here, yet nine there were set out from Rivendell.มี 8 คนเหรอ พวกเจ้าออกมาจากริเวนเดลล์กัน 9 คนไม่ใช่เหรอ
Go, go, and set out who was winnerไป ไป เราได้ผู้ชนะแล้ว
We Never Set Out To Hurt You, Victor,แต่เราไม่เคย คิดจะทำให้นายเสียใจนะ วิคเตอร์
Perhaps you should return now and one of us set out in your place.เจ้ากลับมาดีกว่า แล้วให้เราคนใดคนนึงไปแทน
Yesterday, he set out to walk by himself to a friend's house a block away and he never showed up.เมื่อวานนี้, เขาออกไปเดินกับเพื่อนของเขา ห่างจากบ้าน 1 บล็อก แล้วก็ไม่ได้กลับมาอีก
And they set out in the Universe seeking distant suns to harvest.พวกเค้าออกตระเวณจักวาล หาดวงอาทิตย์ไกลโพ้นเพื่อเก็บเกี่ยว
The Primes set out with one rule:แต่ไพร์มตั้งกฎข้อหนึ่ง:
Well, you set out to make a point, Clyde.คือ คุณจัดการสร้างประเด็น ไคลด์

set out ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
启程[qǐ chéng, ㄑㄧˇ ㄔㄥˊ, 启程 / 啟程] set out on a journey
[dòu, ㄉㄡˋ, 餖] set out food

set out ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
乗り出す(P);乗出す[のりだす(P);のりいだす, noridasu (P); noriidasu] (v5s,vt) (1) to set out; to set sail; (2) to embark on (a new venture); to set out (to achieve something); (3) to begin to ride; (4) to lean forward; (P)
出直る[でなおる, denaoru] (v5r) to set out again
打ち出す[うちだす, uchidasu] (v5s,vt) to begin; to beat; to end; to close; to set out (forth); to work out; to hammer out; (P)
押し出す;押出す[おしだす, oshidasu] (v5s,vt) (1) to crowd out; to push out; to squeeze out; (2) to start together; to set out en masse; (3) to highlight; to draw attention to
歩き始める[あるきはじめる, arukihajimeru] (v1) to begin to walk; to set out
途に就く;途につく[とにつく, tonitsuku] (exp,v5k) to set out (on a journey); to start (a task)
黒田売買[くろたばいばい, kurotabaibai] (n) dealing in rice speculating on the year's harvest before seedlings are set out
出掛ける(P);出かける[でかける, dekakeru] (v1,vi) to depart; to go out (e.g. on an excursion or outing); to set out; to start; to be going out; (P)

set out ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คันธารราษฎร์[n.] (khanthārarā) EN: special Buddha image set out during the invocation of rain FR:
ออกเดินทาง[v.] (øk doēnthān) EN: depart ; leave ; leave on a trip ; start the journey ; take off ; start out ; set out FR: partir ; partir en voyage ; débuter un voyage ; se mettre en route ; décoller
ตามที่กำหนดใน[X] (tām thī kam) EN: as set out in FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า set out
Back to top