ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

set in

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *set in*, -set in-

set in ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
set in (phrv.) ตั้งไว้ See also: วางไว้
set in (phrv.) สร้างไว้ใน
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
SET Indexดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยดัชนีราคาหุ้นประเภทที่คำนวณถัวเฉลี่ยราคาหุ้นสามัญแบบถ่วงน้ำหนักด้วยจำนวนหุ้นจดทะเบียน เป็นดัชนีที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยคำนวณขึ้น โดยใช้หุ้นสามัญจดทะเบียนทุกตัวในตลาดหลักทรัพย์ในการคำนวณสูตรการคำนวณเป็นดังนี้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Set sail for home, for England! A jewel set in the sea!อังกฤษ อัญมณีที่ตั้งอยู่ในทะเลสีเงิน
What Russian novel, embracing more than 500 characters is set in the Napoleonic Wars?สิ่งที่รัสเซียนวนิยายกอดมากกว่า 500 ตัวอักษร ... ... ตั้งอยู่ในโปเลียน?
I'm working on something that's set in the outback.ฉันกำลังเขียนบทเกี่ยวกับที่นั่น
Pastoral means set in the country, originally seen in the eclogues of VirgiI.พาสโตรอลหมายถึง "ในชนบท" จากการเปรียบเทียบของเวอร์จิล
Back in Brazil, we always watched it set in the sugar cane fiields.ตอนที่อยู่บราซิล พวกเรา ชอบนั่งดูด้วยกันอยู่ในไร่อ้อย
Our new film is set in Manchuria.หนังเรื่องใหม่ของเราจะถ่ายทำที่ แมนจูเรีย.
Well, you remember the managing director said... his next film was set in Manchuria...ก็, คุณจำที่ ผู้บริหารสตูดิโอพูดว่า... หนังเรื่องต่อไปของเขาจะถ่ายทำใน แมนจูเรีย ใช่มั้ย...
To be writing a typically English story set in London...ของชาวอังกฤษที่เกิดขึ้นในลอนดอน
One day, I had this killer idea to make films set in real-life situations.วันนึง ฉันได้คิดไอเดียเจ๋งๆได้ ที่จะทำหนังให้เหมือนถถ่ายทอดชีวิตจริง
Your son's destiny was set in motion long before their paths crossed.Your son's destiny was set in motion long before their paths crossed.
Indeed, that very night, the impossible had already been set in motion.ในคืนนั้น ความมหัศจรรย์ก็ได้บังเกิดขึ้น
You think everything is set in your favor, but life puts many curves in your path.ทุกสิ่งล้วนถูกกำหนด ตามที่มันควรจะเป็น แต่.. ทางเดินของชีวิต ย่อมมีเส้นโค้ง

set in ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
動かす[うごかす, ugokasu] (v5s,vt) (1) to move; to shift; to operate; to set in motion; to mobilize; to mobilise; (2) to inspire; to rouse; to move (e.g. feeling); to influence; (3) to deny; to change; (P)
横棒[よこぼう, yokobou] (n) bar set in a horizontal position; horizontal bar
点字ブロック[てんじブロック, tenji burokku] (n) bumpy tiles set in public areas to mark the path for the blind
編鐘[へんしょう, henshou] (n) (See 鐘) bianzhong (ancient Chinese musical instrument; bronze bells set in a wooden frame, played with a mallet)
入る[いる, iru] (v5r,vi) (See 気に入る) to get in; to go in; to come in; to flow into; to set; to set in; (P)
斜陽産業[しゃようさんぎょう, shayousangyou] (n) sunset industry; declining industry

set in ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
สร้างอยู่[v. exp.] (sāng yū) EN: set in FR:
ตั้งอยู่[v. exp.] (tang yū) EN: be locatet at ; be situated ; set in ; lie ; place FR: se situer ; être situé ; résider ; se trouver ; se placer
ไหวติง[v.] (waiting) EN: move ; set in motion FR:
ดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย[n. exp.] (datchanī rā) EN: Set Index ; Stock Exchange of Thailand,Index FR:
เกษตรอินทรีย์[n. exp.] (kasēt insī) EN: organic agriculture FR: agriculture biologique [f] ; agriculture bio [f]

set in ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anlagenbestandskont {n}asset investment account

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า set in
Back to top