ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

set free

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *set free*, -set free-

set free ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
set free (phrv.) ปล่อยเป็นอิสระ Syn. get free
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Getting those two girls set free has earned you a few shekels?ให้ผู้หญิงสองคนนั้นถูกปล่อยเป็นอิสระ ทำให้คุณได้เงินบ้างสินะ?
The charge is "conspiring to set free a man convicted of crimes against the Crown and Empire and condemned to death, for which the..."ข้อกล่าวหาคือ " สมรู้ร่วมคิดในการปล่อย... ..ผู้ถูกลงโทษในคดีอาญา ต่อต้านราชบัลลังก์ และราชอาณาจักรฯ และได้ถูกตัดสินให้ประหารชีวิต ด้วยคำสั่ง...
I know you're thinking that with the Pearl you could have captured the devil and set free your father's soul.รู้ว่านายกำลังคิดถึงเรือ เพิร์ล นายต้องการจับเจ้าปิศาจนั่น แล้วปลดปล่อยวิญญาณพ่อนาย
Vengeance against the killer, who to your surprise and dismay, was set free after a hasty trial.ความแค้น ต่อคนที่พรากลูกคุณไปไม่ทันตั้งตัว ถูกปล่อยตัวหลังจากทนทุกข์ได้ไม่นาน
While you set free the scum of the earthขณะที่คุณปล่อยเศษสวะเดินเพ่นพ่าน
If he's not the murderer, I'm sure he'll be set free naturally.ถ้าเขาไม่ใช่ฆาตกรจริงๆ ยังไงเขาก็ต้องถูกปล่อยตัว
♪ I've been set free ♪ ♪ Set free- ฉันเหมือนได้รับการปลดปล่อย - - ปลดปล่อย -
An innocent man was set free through illegal means--I get it.ชายบริสุทธิ์คนนึงเลยถูกปลดปล่อยให้เป็นอิสระ โดยผิดกฎหมาย ฉันเข้าใจ
And you will decide if I should be set free.คุณจะได้ตัดสินว่าจะปล่อยผมได้หรือยัง
Like those birds you buy to set free.เหมือนนกที่คุณซื้อไปปล่อย
Am I really being set free?เพื่อตอบแทนความมีน้ำใจของคุณ !
Mankind can finally be set free, and we can do it, Robert.ต่อมนุษยชาติซะที เราทำได้นะโรเบิร์ต

set free ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
放鳥[ほうちょう, houchou] (n,vs) setting free a bird; bird to be set free
解き放す[ときはなす, tokihanasu] (v5s,vt) to liberate; to set free
放す[はなす, hanasu] (v5s,vt) (1) to release; to let go; to free; to set free; to let loose; to turn loose; (2) to add (pieces of eggplant, potato, etc.) to water, broth, etc.; (P)
逃がす(P);迯がす(oK)[にがす, nigasu] (v5s,vt) to let loose; to set free; to let escape; (P)
逃す[のがす, nogasu] (v5s,vt) to let loose; to set free; to let escape; to miss; (P)

set free ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เป็นอิสระ[v.] (pen itsara) EN: be liberated ; be free ; set free ; be emancipated ; be independent ; loose FR: être libre ; être indépendant ; s'émanciper ; se libérer
ปล่อย[v.] (plǿi) EN: release ; let go ; liberate ; set free ; let ; allow ; let out ; give rein to ; let s.o. have his own way FR: lâcher ; relâcher ; libérer ; laisser
ปล่อยไป[v. exp.] (plǿi pai) EN: let off ; allow one to go (by) ; let one pass (by) ; let go ; set free FR: libérer
ปลดปล่อย[v.] (plotplǿi) EN: free ; release ; liberate ; set free ; emancipate FR: libérer ; émanciper
การพิทักษ์ทรัพย์[n. exp.] (kān phithak) EN: asset freezing FR: gel des avoirs [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า set free
Back to top