ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

set among

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *set among*, -set among-

set among ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
set among (phrv.) วางไว้กลาง See also: วางท่ามกลาง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Cocky bitch. Don't let your name and Kim Tan's be talked about as a set among students.นังตัวดี อย่าให้นักเรียนอื่น เอาชื่อเธอกับคิมทันไปพูดว่าเป็นคู่นะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า set among
Back to top