ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

set alight

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *set alight*, -set alight-

set alight ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
set alight (phrv.) ทำให้ติดไฟ See also: ทำให้เผาไหม้ Syn. catch alight, place to

set alight ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ทำให้ติดไฟ[v. exp.] (thamhai tit) EN: set alight ; ignite FR:
เผา[v.] (phao) EN: burn ; cremate ; set fire (to) ; set on fire ; ignite ; flame ; kindle ; set alightt ; consume FR: brûler ; incinérer ; enflammer ; incendier ; mettre le feu ; bouter le feu (Belg., Sui.)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า set alight
Back to top