ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

set against

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *set against*, -set against-

set against ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
set against (phrv.) วางพิงกับ See also: วางติดกับ Syn. lay against
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But if I could manage to persuade him, then Mordred would no longer be set against Arthur.แต่ถ้าข้าเกลี้ยกล่อมเขาได้ มอร์เดร็ดก็จะไม่หันมาต่อต้านอาร์เธอร์
You need to explain to me exactly why you are so set against it.คุณจำเป็นต้องอธิบายฉันว่าจริงๆแล้วทำไม คุณกำลังทำตรงข้ามกับข้อตกลง

set against ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
凭せ掛ける;凭せかける[もたせかける, motasekakeru] (v1,vt) to lean against; to set against
立て掛ける;立てかける[たてかける, tatekakeru] (v1,vt) to lean against; to set against
戦わす;闘わす[たたかわす, tatakawasu] (v5s,vt) (1) to compete; to vie; to contend; (2) to make fight against another (person, animal); to pit against; to set against; (3) to debate; to argue

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า set against
Back to top