ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

sergeant major

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *sergeant major*, -sergeant major-

sergeant major ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
sergeant major (n.) จ่าสิบเอก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Is this Sergeant Major Rossi?นี่จ่าสิบเอกรอสซี่รึเปล่า
Sergeant Major Andrew Tanner. Marine Corps.จ่าสิบเอกพิเศษ แอนดิว แทนเนอร์ นาวิกโยธิน
Sergeant Major David Rossi,จ่าสิบเอกเดวิด รอสซี่
Sergeant Major Fury, message the armored unit and immediately deploy the tank groups within the city.จ่าสิบเอกฟูรี่ ส่งข้อความไปหากองทัพ บอกว่าให้นำรถถังมาที่นี่เดี๋ยวนี้
When I returned to Serbia as a sergeant major,เมื่อฉันกลับไปเซอ- ร์เบียเป็นนายพันตรี,

sergeant major ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
パナマニアンサージャント;パナミックサージェントメジャー[, panamaniansa-janto ; panamikkusa-jientomeja-] (n) Panamic sergeant major (Abudefduf troschelii); Panama sergeant major; Panamanian sergeant
上級曹長[じょうきゅうそうちょう, joukyuusouchou] (n) sergeant major
曹長[そうちょう, souchou] (n) master sergeant; sergeant major (JSDF)

sergeant major ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดาบตำรวจ (ด.ต.)[n. prop.] (Dāp Tamrūat) EN: Police Senior Sergeant Major (Pol. Sen. Sgt. Maj.) FR:
จ่า[n.] (jā) EN: sergeant ; Sgt (abbr.) ; sergeant major ; petty officer in the navy ; non-commissionned military ; sarge (inf.) FR: sous-officier [m] ; sergent [m]
จ่าสิบเอกพิเศษ (จ.ส.อ(พ.))[n. exp.] (jā sip ēk p) EN: sergeant major FR:
นายดาบตำรวจ (ด.ต.)[n. prop.] (Nāi Dāp Tam) EN: Police Senior Sergeant Major (Pol. Sen. Sgt. Maj.) FR:
ด.ต. (ดาบตำรวจ)[abv.] (Dø. Tø. (Dā) EN: Pol. Sen. Sgt. Maj. (Police Senior Sergeant Major) FR:
จ.ส.ต. (จ่าสิบตำรวจ)[abv.] (Jø. Sø. Tø.) EN: Pol. Sgt. Maj. (Police Sergeant Major) FR:

sergeant major ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sergeant Major {m} (Abudefduf saxatilis) [zool.]sergeant major
Oberstabsfeldwebel {m} [mil.]sergeant major [Am.]; warrant officer class II [Br.]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า sergeant major
Back to top