ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

separate out

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *separate out*, -separate out-

separate out ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
separate out (phrv.) แยกเป็นส่วน See also: แยกเป็นชิ้นๆ Syn. sift out, sort out
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Now, the trick is to separate out those points of trauma where the radiating microfractures just keep going because there were no earlier fractures to cross paths with.แล้วเกิดการแตกแยกออกจากกันที่ตำแหน่งบาดเจ็บ ซึ่งแตกร้าวยาวออกไป เพราะไม่มีรอบแตกหักนำมาก่อนหน้า
I'll need you to separate out all fragments of remains from the refuse.ฉันต้องการให้คุณแยกแยะ ส่วนที่แตกกระจายทั้งหมด ของซากศพ ออกจากกองขยะนี้
Garcia, separate out all the kids who got into trouble regularly.การ์เซีย แยกรายชื่อเด็ก ที่มีปัญหาเป็นประจำออก

separate out ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กระทาย[v.] (krathāi) EN: separate out the waste FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า separate out
Back to top