ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

separate off

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *separate off*, -separate off-

separate off ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
separate off (phrv.) แยกจากกัน Syn. divide off, fence off, rall off, wall off
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Dispatcher's in a separate office. She won't hear us.เจ้าหน้าที่เข้าเวรกระจายอยู่ทุกที่ เธอจะไม่ได้ยินเสียงเรา

separate off ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
分拆[fèn chāi, ㄈㄣˋ ㄔㄞ, 分拆] to separate off; to hive off; a demerger

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า separate off
Back to top