ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

separate into

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *separate into*, -separate into-

separate into ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
separate into (phrv.) แยกเป็น (ส่วนๆ) Syn. cut in, cut into, divide into
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If I run the hydrazine over an iridium catalyst... it'll separate into N2 and H2.ถ้าฉันทำงานไฮดราซีน บนตัวเร่งปฏิกิริยาอิริเดียมที่ มันจะแยกออกคือ n2 และ h2

separate into ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
分级[fēn jí, ㄈㄣ ㄐㄧˊ, 分级 / 分級] to sort; to separate into different kinds

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า separate into
Back to top