ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

separate from

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *separate from*, -separate from-

separate from ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
separate from (phrv.) แยกจาก See also: ห่างจาก Syn. divide from
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
แยกจาก (v.) separate from See also: differentiate from Syn. จากกัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Hwi-chan doesn't want to separate from you, Ms. Eom.ฮีชานไม่ต้องการ แยกทางกับคุณ คุณนายออม
It is about time I should separate from you all.ถึงเวลาที่ข้าควรจะแยกจากเจ้าแล้ว
I don't want to separate from Hiro.ฉันไม่อยากแยกจากฮิโระ
Here's the 2 billion yen for information, separate from the previous payment.นี่คือเงินสองพันล้านเยนสำหรับค่าข้อมูลคราวนี้, แยกออกจากค่าจ้างก่อนหน้านี้
When they could be spending it on other things, but at least they're keeping them separate from us.ทั้งที่ควรเอาเงินไปทำอย่างอื่น แต่... อย่างน้อย พวกมันถูกกีดกั้นแยกจากพวกเรา
What would make you separate from everyone else out here?อะไรทำให้คุณแยกออกจากคนเหล่านั้น
I remember when I separate from first husband-ฉันจำได้ตอนที่ฉันแยกทางกับ สามีคนแรก
This suggests he waits for someone to separate from the pack, looks for the weakest.นี่บ่งชี้ว่าเขารอใครบางคน ที่จะแยกตัวออกจากกลุ่ม มองหาคนที่อ่อนแอที่สุด
LIKE THE MILKY WAY BUT SEPARATE FROM US. WE NOW EVEN KNOW THAT THE UNIVERSE IS EXPANDING.เป็นงานที่ยิ่งใหญ่ของ การวิเคราะห์ข้อมูล
Our system's separate from the rest of the buildings.ระบบของเราแยกต่างหาก จากส่วนอื่นของอาคาร
That it's separate from Greendale, but it's an annex.ว่าตัวเองแยกเป็นอิสระจากกรีนเดล แต่มันก็ยังคงเป็นส่วนผนวก
Nature created an aspect of nature separate from itself.ธรรมชาตินั้นสร้างแง่มุมต่างๆ มาจากการแยกตัวของมันเอง

separate from ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
分け離す[わけはなす, wakehanasu] (v5s) to separate from; to detach

separate from ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แตกฝูง[v.] (taēkfūng) EN: go off alone ; separate from the herd ; be separated from the herd FR: faire cavalier seul ; faire bande à part
ทิ้ง[v.] (thing) EN: abandon ; walk away from ; run away from ; lay aside ; jilt ; forsake ; desert ; leave ; give up ; relinquish ; drop ; waive ; separate from ; release ; surrender FR: abandonner ; jeter ; lâcher ; laisser tomber ; laisser ; rejeter ; plaquer ; balancer (fig., fam.) ; dropper (fam.) ; larguer (fig., fam.) ; bazarder (fam.)
แยกจาก[v. exp.] (yaēk jāk) EN: separate from ; differentiate from FR: se séparer de

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า separate from
Back to top