ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

senselessness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *senselessness*, -senselessness-

senselessness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
senselessness (n.) ความไร้สาระ See also: ความน่าขัน, ความไม่เป็นเหตุเป็นผล Syn. nonsense

senselessness ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
非常識[ひじょうしき, hijoushiki] (n) (1) lack of common sense; thoughtlessness; senselessness; irrationality; absurdity; (adj-na) (2) thoughtless; senseless; unreasonable; absurd; preposterous; aberrant; (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า senselessness
Back to top