ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

send out

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *send out*, -send out-

send out ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
send out (phrv.) ส่งไปข้างนอก See also: ส่งออกไป
send out for (phrv.) สั่งให้ส่งมาที่บ้าน Syn. take away, take out
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If I send out the troops, will you all calm down?ถ้าฉันส่งทหารออกไป พวกนายคงใจเย็นลงได้นะ?
You send out a reconnaissance group... very small...ส่งหน่วยลาดตระเวนออกไป
We weren't able to send out a call for help.เราก็เลยส่งสัญญาณ ขอความช่วยเหลือไม่ได้
We couldn't send out a signal because there was another signal blocking it.เราส่งสัญญาณไม่ได้ เพราะว่ามีอีกสัญญาณปิดกั้นมันอยู่
Boys. Wicked. We were gonna send out a search party for you two.ไปไหนมา ฉันเกือบส่งคนออกหานายแล้ว
I know it's a little weird, I mean, to send out a family Christmas photo with your husband's love child, but it means a lot to her to feel included.ผมรู้ว่ามันปะหลาดที่ ต้องส่งรูปถ่ายคริสต์มาสของครอบครัว ที่มีลูกลับของสามีติดมาด้วย แต่มันมีความหมายมาก สำหรับเธอที่จะมีส่วนร่วม
Be sure to send out the wedding invitations. And the officiator and our in-laws.เช็คให้แน่นอนนะคะว่าบัตรเชิญส่งออกไปแล้ว แล้วเจ้าหน้าที่กับญาติๆเราด้วยนะ
My boss will find you two and send out an assassin.เจ้านายข้าจะตามหาพวกแก แล้วส่งคนมาฆ่า หนีไปซะ ตอนที่ยังมีเวลา
I'm gonna send out an A.P.B.ฉันจะส่ง ป.ส.ห.ออกไป
Jabba will send out his bounty hunters to see that he is dead.แจ๊บบ้าจะส่งนักล่าเงินรางวัลไปจัดการกับเขา
Tell him to send out a hostage as a sign of good faith.บอกเขาให้ส่งตัวประกันมา เพื่อยืนยัน
He says that you should send out a hostage as a sign of good faith.เขาบอกให้คุณส่งตัวประกันออกไป เพื่อยืนยัน ดีเลย พระเจ้า, เลือกฉัน!

send out ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
出师[chū shī, ㄔㄨ ㄕ, 出师 / 出師] to finish apprenticeship; to graduate; to send out troops (under a commander)
吞吐[tūn tǔ, ㄊㄨㄣ ㄊㄨˇ, 吞吐] to take in and send out (in large quantities)
[bān, ㄅㄢ, 颁 / 頒] promulgate; send out; issue; to grant or confer

send out ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
乗せる(P);載せる[のせる, noseru] (v1,vt) (1) to place on (something); (2) (esp. 乗せる) to give (someone) a ride; to give a lift; to pick up; to help on board; (3) (esp. 載せる) to load (luggage); to carry; to take on board; (4) to send out (on the airwaves, etc.); (5) to deceive; to take for a ride; (6) to (sing) along with (musical accompaniment); (7) to let (someone) take part; (8) to excite (someone); (9) (載せる only) to publish (an article); to run (an ad); (P)
吹き出す(P);噴き出す(P);吹出す;噴出す[ふきだす, fukidasu] (v5s,vi) (1) to spout out; to spurt out; to gush out; to jet out; (2) to sprout; to bud; (3) to burst into laughter; (4) (esp. 吹き出す) to blow (smoke, etc.); (5) to send out shoots (of a tree); (P)
繰り出す(P);繰出す[くりだす, kuridasu] (v5s,vt) (1) to draw (a thread); to let out (e.g. a rope); (2) to sally forth; (3) to send out; to dispatch; (4) to lunge; to unleash; (P)
送り出す[おくりだす, okuridasu] (v5s,vt) to send out; to forward; to show (a person) out

send out ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โขมง[v.] (khamōng) EN: send up ; be filled with smoke ; be emitted in clouds ; belch out ; send out FR:
ปล่อย[v.] (plǿi) EN: discharge ; emit ; send out ; drop ; abandon FR: libérer ; relâcher ; émettre ; dégager
ส่งออก[v.] (song-øk) EN: export ; send abroad ; send out FR: exporter ; expédier à l'étranger
ส่งสัญญาณ[v. exp.] (song sanyān) EN: transmit ; relay ; radio ; broadcast ; disseminate ; send out FR: émettre ; diffuser ; envoyer un signal
ยกพล[v. exp.] (yok phon) EN: advance the army ; move the troops ; dispatch troops ; send out troops FR: déplacer les troupes
ยกทัพ[v. exp.] (yok thap) EN: move the troops ; march an army ; send an army ; dispatch troops ; move troops ; send out troops FR: déployer une armée

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า send out
Back to top