ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

send off

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *send off*, -send off-

send off ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
send off (phrv.) ส่ง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
To be present at the last farewell, and send off the deceased.เพื่อแสดงการกล่าวลาครั้งสุดท้ายและเป็นการส่งวิญญาณสู่สุคติ
She was too scared to send off on her own, so while Jaime hunted down the rapersนางกลัวเกินว่า จะเดินทางต่อด้วยตนเอง ฉะนั้นขณะเจมี่ ไล่กวดพวกสารเลวนั้น
Rounded up all those children to send off to that prison upstate...,เพื่อส่งไปยังคุกทางเหนือ
Well, that is lovely to hear cos I'm expecting you boyses to throw me a memorable send off for my leaving do Friday.บอกฉันแล้วกันถ้านายอยากรู้เคล็ดลับ การจูงใจทีมขาย คุณนายอำเภอ จากนายน่ะเหรอ ขอทีเถอะ
Tomorrow's, uh, transfer ceremony to send offจะเข้าร่วมงานเลี้ยงส่งนักศึกษา
I'll be forced to send officers to make sure you do.ผมคงจำเป็นต้องส่งเจ้าหน้าที่ไป เพื่อให้มั่นใจว่าคุณจะมา
He's armed and dangerous. Please send officers immediately.เขามีอาวุธและอันตราย ช่วยส่งเจ้าหน้าที่มาด่วน
Send officers to Rashid Raju's and Jenna Marshall's.ส่งเจ้าหน้าที่ไปหา ราชิด ราจู และเจนน่า มาแชลล์

send off ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
欢送[huān sòng, ㄏㄨㄢ ㄙㄨㄥˋ, 欢送 / 歡送] see off; send off

send off ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
歓送迎会[かんそうげいかい, kansougeikai] (n) party to welcome (e.g. new employees) and send off (e.g. retiring employees)
積み出す[つみだす, tsumidasu] (v5s,vt) to send off
差し遣わす;差遣わす;差し遣す;差遣す[さしつかわす, sashitsukawasu] (v5s,vt) to send off; to dispatch
見送る[みおくる, miokuru] (v5r,vt) (1) to see off (e.g. to the station, an airport, etc.); to escort (e.g. home); to farewell; (2) to see out; to send off; (3) to let pass; to wait and see; to continue (e.g. in legal contexts); (4) to let a pitch go by (baseball); to watch a batted ball go into the stands; (P)

send off ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไล่ออก[v.] (lai-øk) EN: dismiss ; fire ; sack ; expel ; axe ; discharge ; lay off ; send off FR: renvoyer ; licencier ; congédier ; virer (fam.) ; expulser ; exclure ; mettre dehors ; mettre à la porte

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า send off
Back to top