ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

send down

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *send down*, -send down-

send down ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
send down (phrv.) ส่งลงไป See also: นำลงไป Syn. bring down, get down, take down
send down for (phrv.) ช่วยส่งไป See also: ขอให้ส่งไป
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Okay, I'll send down a team of horses to check out the ground.ผมจะส่งคนขี่ม้าไปตรวจ
I'll send down some air freshener.ผมจะสร้างที่นี่ให้ใหม่
You allow Lieutenant Scott to return with those who want to come back to Destiny, then send down a military detail and round up the rest.นายอนุญาติให้ หมวดสก๊อต กลับมาพร้อมกับคนที่ต้องการจะกลับมายังยานDestiny จากนั้นก็ส่งทหารลงไปพาพวกเขากลับมา
Well, you could always try asking to send down a ladder.อ่า, เจ้าจะลองดูก็ได้ ร้องขอให้มันส่งบันไดลงมาให้
So we send down the bomb squad and the ER team.และส่ง หน่วยกู้ระเบิด และ พน่วยพยาบาลไป
But naturally, they send down the one guy that's been working there 30 seconds and knows nothing.แต่ปกติแล้วพวกเขาจะส่งใครสักคนที่ เคยทำงานที่นั่น 30 วินาที และไม่รู้อะไรเลย
I'll increase your rations and send down more fresh water.ฉันจะเพิ่มอาหาร... และน้ำสะอาดให้
Okay, send down the countdown clockโอเค เริ่มนับถอยหลังได้
Send down reinforcements to investigate.ส่งกำลังหนุนลงไปตรวจสอบ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า send down
Back to top