ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

see beyond

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *see beyond*, -see beyond-

see beyond ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
see beyond (phrv.) มองไปไกลกว่า
see beyond (phrv.) เล็งเห็น See also: มองเห็น, เข้าใจ Syn. look beyond
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Please. You and I may not be able to see beyond our own choices but that man can't see past any choice.ไม่เอาน่า เธอกับฉันต่างก็ไม่รู้สิ่งที่เกินขอบเขตทางเลือกหรอก
You can see beyond what people want, and what they need and you can choose for yourself.เธอเห็นในสิ่งที่คนอื่นๆ ต้องการและต้องใช้... และเธอเลือกให้กับตัวเองได้
Our experiment triggered an ability to see beyond the limits of your vision.การทดลองของเรา ทำให้เกิดความสามารถ มองเห็นอะไรที่นอกเหนือ การมองเห็นแบบปกติ
TO LEARN TO SEE BEYOND THE DARKNESS.เรียนรู้ที่จะมองข้ามความมืด
Unable to see beyond his own desires.ไม่สามารถมองเห็นเกินกว่าความต้องการของตัวเอง
The blind ambition of a Mountain King... so riven by greed, he could not... see beyond his own desire!ความใฝ่ฝันของคนตาบอดภูเขาพระมหากษัตริย์ ... ... ผุดโผล่ขึ้นมาได้โดยความโลภเขาไม่สามารถ ... ... เห็นเกินกว่าความต้องการของเขาเอง
That's why we call it a black hole. Okay, but if we see beyond the horizon...โอเค แล้วถ้าเราเห็น ข้างหลังขอบฟ้าของเหตุการณ์ล่ะ?
My eyes see beyond the surface of so many things.ตาของฉันมองทะลุพื้นผิวของ จำนวนมากดังนั้นสิ่งที่
Or perhaps you can no longer see beyond it.หรือไม่ก็มองให้กว้างกว่านี้ไม่ได้แล้ว

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า see beyond
Back to top