ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

sea turtle

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *sea turtle*, -sea turtle-

sea turtle ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
sea turtle (n.) เต่าทะเล
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Sea turtlesเต่าทะเล [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I believe this is some sort of sea turtle feces, a rusty paper clip, and the broken spine of a lionfish.ผมเชื่อว่านี่คือชนิดของ อุจจาระเต่าทะเล คลิปกระดาษขึ้นสนิม และหนามขรุขระของปลาสิงโต
Sea turtles, mate.เต่าทะเลเพื่อนผม ทั้งคู่น่ะ ..
Sea turtles die on the same exact beach where they were born, lions slaughter gazelles, spiders eat their young.ดูเต่าสิมันมาตายบนหาดในที่ที่มันเกิด สิงโตล่าเนื้อทราย แมงมุมกินลูกอ่อนของมัน
Tell me, ladies, what do you know of sea turtles?เจ้ารู้อะไรเกี่ยวกับเต่าทะเลมั่ง?

sea turtle ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[áo, ㄠˊ, 鳌 / 鰲] mythological sea turtle
[áo, ㄠˊ, 鼇] 鰲|鳌, mythological sea turtle
[yuán, ㄩㄢˊ, 鼋 / 黿] sea turtle

sea turtle ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
海がめ;海亀;海ガメ[うみがめ(海がめ;海亀);うみガメ(海ガメ), umigame ( umi game ; umi kame ); umi game ( umi game )] (n) loggerhead; sea turtle
正覚坊[しょうがくぼう, shougakubou] (n) large sea turtle; heavy drinker

sea turtle ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กระ[n.] (kra) EN: hawksbill turtle ; hawk turtle ; sea turtle ; tortoise shell ; Eretmochelys imbricata FR: Eretmochelys imbricata
ตนุ[n.] (tanu) EN: sea turtle FR:
เต่ากระ[n. exp.] (tao kra) EN: Hawksbill sea turtle FR:
เต่าเหลี่ยม[n.] (taolīem) EN: leatherback turtle ; leatherback sea turtle ; lute turtle ; leathery turtle ; Dermochelys coriacea FR:
เต่ามะเฟือง[n.] (taomafeūang) EN: leatherback turtle ; leatherback sea turtle ; lute turtle ; leathery turtle ; Dermochelys coriacea FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า sea turtle
Back to top