ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

scream out

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *scream out*, -scream out-

scream out ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
scream out (phrv.) ส่งเสียงร้องดังแหลม See also: กรีดร้อง Syn. shriek out
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Gonna use our voices and scream out loud# จะต้องใช้เสียงเรา และกรีดร้องให้ดังๆ
George is what you name your teddy bear not the name you wanna scream out during climax.จอร์ช น่าจะเป็นชื่อของอะไรซักอย่าง ชื่อของหมีเท็ดดี้... ...ไม่ใช่ชื่อที่เธออยากจะ ร้องออกมาตอนกำลังจะถึง
They bark and scream out for God and their mothers.พวกนั่นเหาหอนเพื่อพระเจ้าและแม่ของเขา
When thou doth gets married to Sensei thou shouldst scream out that way then.เมื่อไหร่ท่านแต่งงานกับท่านหมอ ค่อนตะโกนแบบเมื่อคืนนี้
Her head does come off. You scream out her name, all sad, and she dies.หัวหลุดออกแล้ว นายตะโกนร้องชื่อเธออย่างเศร้า และเธอตาย
No one can hear you scream out here.ไม่มีใครได้ยินเสียงคุณตะโกนหรอก
Maybe I'm writing this because I want to scream out,บางที ที่ฉันกำลังเขียนสิ่งนี้อยู่ เพียงเพราะว่า ฉันอยากจะตะโกนออกไป
Means he doesn't scream out. Look at the distanceเขาไม่มีทางมันมันได้ด้วยมือเดียวหรอก
To cry or to scream out.ร้องไห้หรือไม่ก็กรีดรองออกมา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า scream out
Back to top