ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

scowl at

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *scowl at*, -scowl at-

scowl at ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
scowl at (phrv.) ถลึงตาใส่ See also: ทำหน้าบึ้งใส่ Syn. frown at, glower at
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Don't scowl at history.อย่าบึ้งตึงต่อประวัติศาสตร์เลย

scowl at ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
睨みつける;睨み付ける;にらみ付ける[にらみつける, niramitsukeru] (v1,vt) (See 睨め付ける) to glare at; to scowl at
睨め付ける;睨めつける[ねめつける;にらめつける, nemetsukeru ; nirametsukeru] (v1,vt) (See 睨み付ける) to glare at; to scowl at
睨む[にらむ, niramu] (v5m,vt) (1) to glare at; to scowl at; to glower at; (2) to stare intensely at; to examine carefully; (3) to estimate; to guess; to suspect; to judge; (4) (often as 睨まれる) (See 睨まれる) to keep an eye on someone (e.g. a suspicious or untrustworthy person); to watch; (5) to take account of; to take into consideration; (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า scowl at
Back to top