ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

scarred

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *scarred*, -scarred-

scarred ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
scarred (adj.) ซึ่งมีเครื่องหมาย See also: ซึ่งมีรอย Syn. branded

scarred ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
创巨痛深[chuàng jù tòng shēn, ㄔㄨㄤˋ ㄐㄩˋ ㄊㄨㄥˋ ㄕㄣ, 创巨痛深 / 創巨痛深] untold pain and suffering (成语 saw); deeply scarred for life

scarred ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ถลอก[v.] (thaløk) EN: be scratched ; be bruised ; be scarred ; rub ; scrape ; scratch ; graze FR: gratter ; érafler ; écorcher

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า scarred
Back to top