ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

save for

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *save for*, -save for-

save for ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
save for (phrv.) สงวนไว้ให้ See also: เก็บไว้คอย Syn. hold for, keep for, reserve for
save for (phrv.) เก็บสำรองไว้ (เงิน,สินค้า) Syn. hold for, keep for, reserve for
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I think you should save for a few months, and then go.เก็บเงินอีก 2-3 เดือน แล้วไปเลย
"I've exhausted all possibilities save for one final ray of hope.ผมทุ่มเททุกอย่าง ให้ความหวังครั้งสุดท้าย
It's not easy to sacrifice the things you want the most to save for other people.พ่อรู้ ไม่ง่ายที่จะแลกสิ่งที่ต้องการที่สุดในชีวิตกับการช่วยชีวิตคน
I haven't really got that much family round here, save for Cousin Sissy.ฉันไม่มีครอบครัวมากที่นี่
Casillas again providing a vital save for Real Madrid.ที่ช่วยเซฟลูกอันตรายๆ ให้กับรีล มาดริด
Now, it maybe said... the pathology is a study in all things human, save for the soul of course.ตอนนี้ เราอาจกล่าวว่า พยาธิวิทยาเป็นการศึกษาเกี่ยวกับทุกอย่าง ของมนุษญย์ การปกปักวิญญาณ
The epidermis is healthy, save for a few batches of sun damage.เพราะผิวก็ดูปกติ มีรอยไหม้จากแสงแดด้วยซ้ำไป
Now, no arrests, save for stealing a baby Jesus from a Knights of Columbus manger back when he was 17.จากอัศวินรางหญ้าโคลัมบัส ย้อนกลับไปตอนเขาอายุ 17 ปี หมอนี่ที่ไม่มีใครรู้จักในวงการ
But we were young, and we thought we had time to save for the future.แต่พวกเรายังเด็ก แล้วก็คิดว่าเรายังมีเวลาที่จะเก็บออมไว้สำหรับอนาคต
I look up into faces familiar, save for their terror.I look up into faces familiar, save for their terror.
It was the kind of concern you save for the guy you plan on spending the rest of your life with.มันเป็นความรู้สึกเป็นห่วงใย ที่คุณช่วยชีวิตเขา่เอาไว้ เพื่อให้เขาได้ใช้ชีวิตอยู่ ร่วมกับคุณตลอดชีวิต
Nothing remained of my six beloved brothers save for their severed heads on stakes.พี่ชายหกคนของข้าไม่มีซากเหลือ นอกจากศีรษะที่เสียบไม้ปักไว้

save for ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
別として[べつとして, betsutoshite] (exp) other than; except for; aside from; apart from; save for

save for ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เผื่อ[v.] (pheūa) EN: reserve for ; keep for ; save for FR:
สำรอง[v.] (samrøng) EN: keep back ; store up ; back up ; reserve ; set aside ; save for a special purpose FR: réserver ; garder ; retenir ; tenir en réserve ; sauvegarder

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า save for
Back to top