ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

same-sex

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *same-sex*, -same-sex-

same-sex ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
same-sex (n.) เกย์ See also: พวกรักร่วมเพศ Syn. homosexual
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Same-sex marriageการสมรสของกลุ่มรักร่วมเพศ [TU Subject Heading]

same-sex ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
跛行婚[はこうこん, hakoukon] (n) international marriage which is recognized in only one party's country (e.g. same-sex marriage, polygamy, underage marriage)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า same-sex
Back to top