ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

safety belt

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *safety belt*, -safety belt-

safety belt ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
safety belt (n.) เข็มขัดนิรภัย
English-Thai: HOPE Dictionary
safety beltn. เข็มขัดนิรภัย,สายรัดนิรภัย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
safety belt; seat beltเข็มขัดนิรภัย [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
All right, Commissioner, fasten your safety belt!เอาล่ะ ท่านผู้มีเกียรติ รัดเข็มขัดนิรภัยด้วย!
Strap him in his safety belt, man.เอาเข้มขัดนิรภัยมัดมันไว้ที
Theo should've worn his safety belt. Shit.ทีโอน่าจะคาดเข็มขัดนิรภัย บ้าเอ้ย

safety belt ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
安全帯[あんぜんたい, anzentai] (n) safety belt (typically used in Japanese construction work); fall-prevention harness

safety belt ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เข็มขัดนิรภัย[n.] (khemkhatnir) EN: seat belt ; safety belt FR: ceinture de sécurité [f]
เซฟตี้เบลท์[n. exp.] (sēftī bēl) EN: safety belt FR: ceinture de sécurité [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า safety belt
Back to top